Odpowiedzialność BHP pracodawcy za osoby na umowach cywilnych

Zgodnie z poniższymi artykułami kodeksu pracy, nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie pracownika na podstawie innej niż umowa o pracę nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Ten przepis coraz częściej jest cytowany przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż pracodawcy stosują ten manewr często w celu uniknięcia dodatkowych kosztów i odpowiedzialności.

Art. 304. KP

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków bhp wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy

§ 1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 2.Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.
§ 3.Obowiązki określone w art. 207 obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
1)na innej podstawie niż stosunek pracy;
2)prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 4.W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.
§ 5.Minister Obrony Narodowej – w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a Minister Sprawiedliwości – w stosunku do osób przebywających w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Art. 207. KP

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

§ 1.Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711służba bezpieczeństwa i higieny pracy§ 2.
§ 2.Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1)organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2)zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3)reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4)zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5)uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
6)zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7)zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
§ 3.Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

KURS SANITARIUSZA -OSTATNIE WOLNE MIEJSCA do 07.09.2017

To już kolejna edycja kursu sanitariusza medycznego skierowanego do osób pracujących w placówkach medycznych, a także dla wszystkich którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i  angielskim

Koszt  to tylko 999zł TYLKO do 07.09.2017

Miejsce prowadzenia kursu – KATOWICE

Zapisz się

lub zadzwoń 570 417 254

sanitaiusz medyczny

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka….

Skutek i sposób oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka są w bardzo dużym stopniu uzależnione od częstotliwości pola (promieniowania), jego natężenia oraz od czasu ekspozycji. Pole elektromagnetyczne może oddziaływać na organizm człowieka:  bezpośrednio (oddziaływanie energii pierwotnych źródeł pól),  pośrednio (oddziaływanie energii wtórnych źródeł pól, tzn. energii pól zgromadzonej w obiektach eksponowanych na pola e-m). Ekspozycja na pola e-m o częstotliwości powyżej 100 kHz może wywołać w organizmie człowieka efekt termiczny, czyli podwyższenie temperatury całego ciała lub niektórych narządów i ewentualne ich uszkodzenie wskutek poparzenia. Natomiast przy ekspozycji na pola e-m o częstotliwości poniżej 100 kHz mogą występowanie efekty pozatermiczne wywołane przez prądy indukowane wewnątrz organizmu lub prądy kontaktowe przy dotknięciu konstrukcji metalowej odbierającej energi? pola elektromagnetycznego. Najczęściej zgłaszane przez pracowników problemy zdrowotne to dolegliwości o charakterze subiektywnym w postaci bólów i zawrotów głowy, zaburzeń snu, ogólnego osłabienia i szybkiego męczenia się pracą umysłową, ospałości, dolegliwości sercowo-naczyniowych (obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG), zaburzeń pamięci (najczęściej szybkie zapominanie), dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmian w układzie nerwowym (np. nerwica wegetatywna, stany neurasteniczne, chwiejność emocjonalna) zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń potencji płciowej. Wnioskowanie o ewentualnych skutkach zdrowotnych i ryzyku pracy w zasięgu pól e-m jest trudne i w wielu aspektach musi by? oparte na własnym doświadczeniu i nie w pełni udowodnionych przesłankach. Lekarze medycyny przemysłowej i medycyny pracy są natomiast zgodni, że ryzyko zdrowotne jest większe u pracowników narażonych przez wiele lat na pola e-m o dużych intensywnościach. Generalnie należy unikać ekspozycji i jak najszerzej stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne, ograniczające ekspozycję.
Przeciwwskazaniem do zatrudnienia w ekspozycji na pola elektromagnetyczne są choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby psychiczne, nerwice o znacznym stopniu nasilenia, choroby układu krążenia przebiegające z zaburzeniami rytmu serca, choroby, w których dochodzi do zmiany przezierności soczewek, niektóre choroby układu dokrewnego.rodzaje-emf