REGULAMIN

Regulamin szkoleń / kursów organizowanych przez
CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach/kursach organizowanych przez CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2014r do odwołania.
§ 2 Definicje
1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za
szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
2. Organizator – Fundacja CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
3. Potwierdzenie – wiadomość email lub sms, wysłana do Klienta (na adres e-mail bądź nr telefonu podany przez klienta), potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia/kursu jego lub delegowanych przez niego osób.
4. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu/kursie poprzez zgłoszenia.
5. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie/kurs (dostępnym na stronie https://www.furtacz.pl lub wysłanie danych drogą mailową lub za pomocą portali społecznościowych do Organizatora. Zgłoszenie jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno – prawnej lub dokonaniem zlecenia na warunkach zawartych tym regulaminie.
§ 3 Warunki płatności
1. Cena szkolenia/kursu nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Po dokonaniu Zgłoszenia na szkolenie/kurs poprzez formularz zgłoszeniowy, osoby zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie/kurs najpóźniej 7 dni po dokonaniu zgłoszenia, w przypadku nie dokonania zapłaty za szkolenie/kurs organizator nalicza odsetki ustawowe.
3. Opłatę za szkolenie/kurs należy wnieść na konto BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK IBAN PL 44114020040000330275182410 Tytuł przelewu powinien być zgodny z wzorem tytułu umieszczonym na stronie internetowej Organizatora. W szczególności powinien zawierać tytuł szkolenia/kursu, miejsce realizacji (nazwę miasta),data spotkania oraz nazwisko Klienta lub Uczestnika.
4. Dokument księgowy zostanie wystawiony po zakończeniu szkolenia/kursu i wysłany na adres wskazany w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
5. Klient dokonując zgłoszenia zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Centrum Kształcenia Furtacz.pl nie gwarantuje, że certyfikaty będą honorowane przez instytucje państwowe innych krajów. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia we własnym zakresie zgodności z prawem kraju, w którym będzie używał certyfikatu.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

 

Polityka Prywatności

Centrum Kształcenia Furtacz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://furtacz.pl/?page_id=253

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Centrum Kształcenia Furtacz.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Kształcenia Furtacz.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należacych do Centrum Kształcenia Furtacz.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Centrum Kształcenia Furtacz.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Centrum Kształcenia Furtacz.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone..

Niezapowiedziane Wiadomości

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Centrum Kształcenia Furtacz.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Centrum Kształcenia Furtacz.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Centrum Kształcenia Furtacz.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Centrum Kształcenia Furtacz.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Centrum Kształcenia Furtacz.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Centrum Kształcenia Furtacz.pl.

W przypadku pytań proszę pisać:
furtacz.pl@op.pl