STATUT

STATUT

Fundacji Centrum Kształcenia FURTACZ.PL

tekst jednolity po zmianach

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundatorem jest : Pan Dariusz Furtacz.
 3. Reprezentuje i wykonuje uprawnienia wynikające z ustawy o fundacjach, oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

 

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą fundacji, lub pieczęci głównej z nazwą fundacji.
 2. Dla oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
 4. Siedzibą Fundacji jest m. Dąbrowa Górnicza.
 5. Siedzibami oddziałów i filii są miejscowości,  w których powołano oddział, lub filię w trybie przewidzianym dalej po dokonaniu stosownych wpisów do KRS.

 

§ 4

 

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.
 3. Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może być partnerem w realizacji zadań statutowych i gospodarczych wraz z  innymi podmiotami.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, szkoły, instytuty, ośrodki, a także przystępować do fundacji i związków stowarzyszeń.

 

Rozdział II

 

Cele, środki i zasady działania Fundacji

 

§ 5

 

 1. Celami działania Fundacji są:
 • Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz życia społecznego
 • integracja europejska, oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • kształcenie i edukacja zawodowa, popularyzacja wiedzy umiejętności praktycznych .
 • promocja nowoczesnych form i metod pracy bezpośredniej w zakresie:

– edukacji, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, – ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki , kultury fizycznej, sportu i

rekreacji,

– przedsięwzięć charytatywnych , rozwoju gospodarczego i

przedsiębiorczości;

– wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– interwencji kryzysowej, oraz  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej, szczególnie środowisk zagrożonych wypadkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zawodowym  lub destabilizacją warunków rozwoju, dezintegracją rodzinnej, środowiskowej,  lub zawodowej.
 2. Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym zagrożonym ograniczeniem rozwoju psycho-społecznego, fizycznego, lub kulturowego i zawodowego.
 3. Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania, edukacji, promocji i profilaktyki bezpieczeństwa pracy i zasad higieny zawodowej .
 4. Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagających wsparcia.
 5. Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, destabilizacją rozwoju, lub dezintegracją rodzinną lub środowiskową.
 6. Integrowanie środowisk społecznych, środowisk naukowych, profesjonalnych grup specjalistycznych oraz władz lokalnych i ponadlokalnych wokół problemów zagrożenia higieny pracy i bezpieczeństwa pracowników i pracodawców w środowisku pracy .

 

§ 6

 

 1. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego  Fundacji jest:

 

 • Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z)
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 88.99.Z)
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ( PKD 72.20.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • ( PKD 85.59.B)

 

 

 1. Działalnością odpłatną Pożytku Publicznego jest:

 

 • sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych lub szczególnie wyodrębnionych grup społecznych (w tym pobieranie opłat od osób korzystających z działalności organizacji), (PKD 47.19.Z)
 • sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego (PKD 47.19.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

( PKD 85.59.B )

 • Pozostała działalność wydawnicza ( PKD  58.19.Z)

 

 

 

 

§ 7

 

 1. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.
 2. Przyjęcie środków, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Prezesa Zarządu Głównego, lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na przyjmowanie środków, o których mowa w ust. 1, określając przy tym zasady i warunki przyjmowania tych środków. Zgoda taka wymaga jednogłośnej akceptacji Rady Fundatorów.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

5.  Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić za zgodą Rady Fundacji

określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania i

prowadzenia. Zgoda taka wymaga uprzedniej akceptacji Fundatora.

Członkowie Zarządu muszą złożyć oświadczenia na temat statusu

działalności gospodarczej:

? o tym, że jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności

pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pożytku i o wolontariacie

z dn. 22 stycznia 2010 r);

? o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami)

OPP na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1

pkt 3 ustawy o pożytku i o wolontariacie  z dn. 22 stycznia 2010 r);.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8

 

 1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
 2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:
 • Strukturę wydatków ? z wyodrębnieniem wydatków ze środków,           o których mowa w § 7.
 • Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
 1. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji i zatwierdza Fundator.

 

§ 9

 

 1. Działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawdzeń finansowych ? wybraną przez Radę Fundacji.
 2. Fundator z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Fundacji może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji zobowiązane są udostępnić osobom kontrolującym, oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli.
 3. Zarząd Główny Fundacji i Zarządy Oddziałów Fundacji i Dyrektorzy Filii Fundacji zobowiązani są przekazać Fundatorowi i Radzie Fundacji informacje żądane przez niego dotyczące działalności Fundacji.
 4. Zarząd Główny Fundacji ma obowiązek sporządzić i opublikować sprawozdanie roczne z działalności Fundacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem. Obejmuje ono merytoryczne i finansowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego po uprzednim zapoznaniem się ze sprawozdaniami Zarządów Oddziałów i Dyrektorów Filii.
 5. Zarząd Główny publikuje sprawozdanie w Monitorze Polskim B.
 6. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezależnie od nadania jej statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Rozdział III

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

 

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie : 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) pochodzący od  Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
  1. Wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych Fundacji w drodze spadku, zapisu, lub darowizny,
  2. Subwencji i dotacji celowych i statutowych,
  3. Dochodów ze zbiórek publicznych i aukcji charytatywnych.
  4. Odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat
  5. Przychodów ze sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego
  6. Przychodów ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym pobieranie opłat od osób korzystających z działalności organizacji)
  7. Przychodów z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności statutowej.

 

§ 11

 

 1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być

wyłącznie przeznaczone na realizację celów statutowych.

 1. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł

wymienionych w § 10 ust.2 pkt. a z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji ? Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców. W tym celu mogą być tworzone odrębne fundusze.

 1. Dla tworzenia i działania Oddziałów i filii Fundacji tworzone są odrębne

fundusze nie większe niż połowa kapitału założycielskiego Fundacji.

 

§ 12

 

 1. W celu zachowania przejrzystości i uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Fundację zakazuje się :

 

a.   Udzielania pożyczek, lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  do  członków Rady Fundacji, członków Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów i Dyrekcji  Filii, lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi”,

 

b.   Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, lub

pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach,

 

c.   Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

d.   Zakupu towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie Organów Fundacji, lub ich pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 13

 

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem

 

Rozdział IV

 

Organa i Organizacja Fundacji

 

§ 14

 

 1. Organami Fundacji są :
 • Fundator zwany dalej ?Radą Fundatorów?,
 • Rada Fundacji zwana dalej ?Radą Fundacji?,
 • Zarząd Fundacji zwany dalej ?Zarząd Główny?,
 • Zarząd Oddziału Fundacji zwany dalej ?Zarządem Oddziału?
 • Dyrekcja Filii Fundacji zwana dalej ?Dyrekcją Filii?
 1. Rada Fundatorów może powoływać komisje stałe i inne ciała o

charakterze doradczym i opiniodawczym.

 1. Rada Fundatorów określa zasady wynagradzania Rady Fundacji.
 2. Rada Fundatorów zatwierdza powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, oraz Prezesa Zarządu Oddziału i Dyrektora Filii na wniosek uchwały Rady Fundacji.
 3. W skład Rady Fundatorów wchodzi tylko założyciel Fundacji w osobie:

Dariusza Furtacza.

 1. Fundator wykonuje swoje uprawnienia w czasie trwania Fundacji, a w przypadku śmierci Fundatora ten mandat wygasa.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Fundatora uprawnienia Rady Fundatorów przejmuje Rada Fundacji w składzie nie mniejszym jak 3 członków.
 3. Członkowie Organów Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe na co są zobowiązani złożyć wymagane prawem Oświadczenia.

 

 

 

§ 15

 

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.
 3. Przewodniczącego, Zastępcę i innych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
 4. Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed końcem kadencji w następujących przypadkach :

 

 1. Wniesienia wniosku o odwołanie przez jednego z Fundatorów,
 2. Złożenia rezygnacji,
 3. Nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez kolejne 3 posiedzenia,
 4. Działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji,
 5. Pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Dyrekcji Filii,
 6. f.   Zostaną skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub przestępstwo skarbowe,
 7. Otrzymają z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw określone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 8. będą członkami organu zarządzającego, lub będą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, o ile to nie wynika ze

złożonej rezygnacji.

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym regulaminem i

porządkiem obrad przyjętym przez Radę na wniosek Przewodniczącego,

a pod jego nieobecność Zastępcę. W posiedzeniach może uczestniczyć

reprezentant upełnomocniony Rady Fundatorów, bądź jej członkowie.

 1. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, lub jego Zastępca z własnej

inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok, albo w okresach krótszych na

żądanie Fundatora, na wniosek Zarządu lub co najmniej

1 członka Rady Fundacji.

 1. Ustalenia Rady Fundacji zapadają w formie uchwał. Dla ważności

uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady

Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności przynajmniej 1członka

składu Rady Fundacji, z zastrzeżeniem decyzji o likwidacji, lub o

połączeniu Fundacji z inną Fundacją. Uchwały Rady podpisuje

Przewodniczący, lub jego Zastępca i Protokolant wraz z obecnymi

pozostałymi członkami Rady Fundacji.

 1. Rada Fundacji wybiera Zarząd Główny Fundacji i Zarząd Oddziału a wybór ten zatwierdza Fundator.

 

 

 

§ 16

 

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 

 1. Określanie kierunków działalności Fundacji,
 2. Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 3. Przyjmowanie corocznych Sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu Głównego, oraz Zarządu Oddziału i przedstawienie wniosków Radzie Fundatorów i ministrowi właściwemu,
 4. Zmiana Statutu Fundacji po zatwierdzeniu propozycji zmian przez Fundatora.
 5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Głównego Fundacji i Zarządu Oddziału Fundacji oraz Dyrekcji Filii, a także Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału oraz Dyrektora Filii i Wiceprezesa Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału.
 6. Określenie zasad wynagradzania Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, oraz Dyrekcji Filii.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału, Radę Fundatorów, lub ministra właściwego.

 

§ 17

 

 1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.
 2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Dyrekcji Filii.

 

§ 18

 

 1. Zarząd Główny liczy 3  członków powoływanych i odwoływanych

przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3. Pierwszy skład Zarządu może

być jednoosobowy.

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
 2. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Głównego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a zatwierdza Rada Fundatorów
 3. Prezes Zarządu Głównego Fundacji wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 19

 

1.  Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z

regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu

Głównego należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w

Statucie do kompetencji Rady Fundacji. W szczególności Zarząd Główny

kieruje realizacją celów statutowych, administruje jej majątkiem i nadzoruje

wszelką działalność prowadzoną przez Fundację, jej Oddziały i Filie.

2. W razie stwierdzenia działania Zarządu z naruszeniem przepisów prawa,        postanowienia Statutu, lub jest rażąco sprzeczne z planem finansowym,  Fundator może wezwać do usunięcia nieprawidłowości albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany Zarządu Głównego.

 

§ 20

 

1.  Oświadczenie woli w imieniu Fundacji i jej Filii składają Prezes Zarządu

Głównego Fundacji samodzielnie , Wiceprezes Zarządu Głównego

Fundacji i Sekretarz  łącznie z  Prezesem Zarządu Głównego

2.  Rada Fundacji może na podstawie uchwały udzielić odrębnego

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jednej

osobie w zakresie czynności określonych w uchwale.

 

 

§ 21

 

Zarząd Główny Fundacji jest jednocześnie Komitetem kierującym dla programów realizowanych przez Fundację.

 

§ 22

 

1.  Zarząd Oddziału liczy trzech członków powoływanych i odwoływanych

przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.

2.  W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes Oddziału, Wiceprezes

Oddziału i Sekretarz Oddziału.

3.  Prezesa Oddziału powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a zatwierdza Rada

Fundatorów

4.  Prezes Oddziału wykonuje wobec pracowników Oddziału zadania

pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 23

 

 1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału zgodnie z

regulaminem, oraz reprezentuje Oddział na zewnątrz. Administruje

majątkiem Oddziału i realizuje programy Fundacji i Oddziału zgodnie z

regulaminem i statutem Fundacji.

2.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości działania Zarządu Oddziału Prezes

Fundacji może wezwać do usunięcia nieprawidłowości lub złożyć wniosek

do Rady Fundatorów o zmianę Zarządu Oddziału.

 

§ 24

 

Oświadczenie woli w imieniu Oddziału Fundacji składa Prezes Zarządu Oddziału jednoosobowo, lub pozostali członkowie Zarządu Oddziału łącznie.

 

Rozdział V

 

Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji.

 

§ 25

 

Zmiana w Statucie, w tym zmian w określeniu celów, środków  i zasad działania Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zatwierdzeniu propozycji zmian przez Fundatora i mogą zostać dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

 

 

§ 26

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ? głosów przy obecności 2/3 członków Rady. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Wniosek o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu Głównego Fundacji powołany przez Fundatora zwany dalej likwidatorem.
 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów, Dyrekcje Filii ulegają rozwiązaniu.
 5. Do Likwidatora stosują się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie Głównym.
 6. W razie likwidacji Fundacji pozostała część majątku po spłacie należności i wierzytelności przechodzi na własność placówki oświatowej lub opiekuńczo ? wychowawczej wskazanej przez fundatorów.