Koordynator ds. BHP

Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP  (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)


2

Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Zagadnienia poruszane na kursie.

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).
  2. Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
  4. Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
  5. Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.
  7. Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.
  8. Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Koszt całkowity brutto 499 zł 

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:  https://furtacz.pl/?page_id=255

emailem:                 furtacz.pl@gmail.com

sms-em:                   794 940 192

telefonicznie:      794 940 192

3