Opiekun osoby starszej / niepeł

Opiekun osoby starszej / niepełnosprawnej

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa.

Program nauczania:

 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • pierwsza pomoc
 • umiejętności opiekuńcze
 • aktywizacja społeczna
 • organizacja wsparcia dla osoby starszej

Perspektywy pracy:

 • dom pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • organizacje pozarządowe
 • środowisko zamieszkania osoby starszej
 • wyjazd do Niemiec

Kurs trwa około 80 godzin 

Koszt kursu 999zł/brutto

(w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kursu min. opłaty za:  materiały, egzamin )

Masz pytania dzwoń  794 940 192