Transport rzeczy / osób.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego Dokument ten jest niezbędny w celu uzyskania obowiązkowych Zezwoleń oraz Licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego oraz dla wszystkich osób pracujących w firmie transportowej lub związanych z transportem drogowym.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową muszą spełniać następujące wymogi aby uzyskać licencje:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę prowadzenia działalności w jednym z państw członkowskich,
  • cieszyć się dobrą reputacją,
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową, oraz
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym.

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. poz. 916).

Po ukończeniu kursu przygotowującego, kandydaci przystępują do egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego.

  • Opłata za egzamin wynosi 500 zł
  • Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – 300 zł


Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ITS, osobie przystępującej do kursu zapewniamy nabycie wiedzy z zakresu:

Prawa cywilnego – w tym:
– poznanie rodzajów umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
– nabycie umiejętności negocjacji prawnie wiążących umów transportowych, w szczególności w odniesieniu do warunków przewozu;
– nabycie umiejętności rozpatrywania roszczenia zleceniodawcy, dotyczącego odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumienie, w jaki sposób, takie roszczenie wpływają na jego odpowiedzialność umowną;
– poznanie uregulowań i obowiązków wynikających z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);
– nabycie umiejętności rozpatrywania roszczenia zleceniodawcy dotyczącego odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów
bądź z tytułu uszkodzenia bagażu.

Prawa handlowego – w tym:
– poznanie warunków i formalności dotyczących prowadzenia działalności na rynku, poznanie ogólnych obowiązków spoczywających na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
– poznanie różnych form spółek handlowych.


Prawa socjalnego – w tym:
– poznanie roli i funkcji różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym,(
– poznanie obowiązków pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników,
– poznanie przepisów regulujących umowy o pracę,
– poznanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy oraz przepisów regulujących wymagania dotyczące posiadanych uprawnień kierowców.

Prawa podatkowego – w tym:
– w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych,
– w zakresie podatku od pojazdów silnikowych,
-w zakresie podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
– w zakresie podatku dochodowego.

Działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa- w tym:
– poznanie przepisów związanych z posługiwaniem środkami płatniczymi i sposobami płatności,
– poznanie różnych form udzielanych kredytów wraz z wynikającymi z nich opłat i obowiązków,
– nabycie wiedzy na temat bilansu, jak się go sporządzić i jak odczytać,
– nabycie umiejętności odczytywania oraz interpretowania rachunków zysku i strat,
– nabycie umiejętności oceniania rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej oraz opracowywania budżetu,
– poznanie składników kosztów przedsiębiorstwa,
– nabycie umiejętności sporządzania schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
– poznanie zasad marketingu, reklamy i public relations,
– poznanie różnych form ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego,
– poznanie oprogramowania do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym,
– nabycie wiedzy z zakresu stosowania przepisów dotyczących fakturowania usług,
– poznanie różnych kategorii pomocniczej działalności transportowej, ich role i funkcje,
– nabycie umiejętności stosowania przepisów dotyczących opłat za przejazd i cenników,

Dostępu do rynku- w tym:
– poznanie przepisów regulujących zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo oraz przepisów dotyczących zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
– poznanie dokumentacji wymaganej do świadczenia usług transportu drogowego oraz przepisów dotyczących organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy oraz osób

Norm technicznych i technicznych aspektów działalności- w tym:
– poznanie przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczącej wyjątków,
– nabycie umiejętności dokonywania doboru pojazdów i ich elementów,
– poznanie formalności związanych z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów,
– poznanie różnych typów urządzeń do transportu i rozładunku,
– poznanie różnych technik transportu kombinowanego piggyback oraz techniki przeładunku poziomego,
– nabycie umiejętności realizacji procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,
– nabycie umiejętności realizacji procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych,
-nabycie umiejętności realizacji procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

Bezpieczeństwa drogowego – w tym:
– poznanie kwalifikacji wymaganych od kierowców,
– nabycie umiejętności koniecznego działania, w celu zagwarantowania, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich,
– nabycie umiejętności sporządzania instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
– nabycie umiejętności ustanawiania procedury stosowanych w razie wypadku i wdrażania odpowiednich procedur w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
– nabycie umiejętności realizacji procedur dotyczących bezpiecznego mocowania towarów

 

Cena = 999zł/brutto
(w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kursu min. opłaty za:  materiały  )

Masz pytania dzwoń  570 417 254

Startujemy już w pierwszym tygodniu stycznia 2015  (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów w godzinach wieczornych i weekendy)